Social dokumentation i verkställighet - Mölndals stad

5928

PowerPoint-presentation

Syftet med lagarna är att se till att alla omsorgstagare får god och rättssäker vård och omsorg. Både SoL och LSS innehåller bestämmelser kring  Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS,. 1993:387 löpande dokumentation i verkställigheten (social journal): Syftet med planen är. Syftet är att du som med särskilt ansvar för dokumentation ska få fördjupad av social dokumentation, kvalitetsarbete och kontaktmannaskap inom LSS. SYFTE MED DOKUMENTATIONEN.

  1. Seb bolåneränta historik
  2. Högerpolitik sverige
  3. Löptid hos tik
  4. Svf urologi sahlgrenska

Dokumentationen är ett nödvändigt underlag vid verksamhetens planering, uppföljning, utvärdering och förbättringsarbete. Syftet med att dokumentera är bland annat: Social dokumentation Med social dokumentation avses allt skriftligt och all film eller ljudupptagning som omfattas av bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Alla som arbetar med handläggning och genomförande av insatser, utifrån SoL och LSS, har skyldighet att skriva och Social dokumentation Dokumentation ska ske enligt socialtjänstlagen 11kap 5 § SoL, socialtjänstlagen, 21:a § LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade samt Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS 2014:5 både under handläggning och under verkställighet. Riktlinjerna för social dokumentation fastställs av socialnämnden och är ett styrdokument främst riktat till personal i verksamheter i kommunal regi som utför insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Riktlinjerna syftar till att vägleda Följande riktlinjer för dokumentation enligt social-tjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är antagna av socialnämnden 2009-02-25 § 41. Redaktionell ändring social-nämnden 2012-05-21.

Inspirationsföreläsning, all personal halvdag - Vård och

Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet ger kunskap om vad dokumentationen innebär samt styrdokument och regelverk som reglerar kraven. X Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Syftet med en genomförandeplan för social dokumentation” syftar till att ge stöd och vägledning till medarbe- bostad med särskilt service enligt LSS Syfte med social dokumentation • Bidra till god kvalitet och säker vård och omsorg • Ett viktigt instrument i kvalitets-, säkerhets- och uppföljningsarbetet • Det ska gå att följa hur situationen utvecklas över tid för den enskilde • Det ska gå att följa vad som påverkar hur insatser ska utföras • Den enskilde har rätt Dokumentation SoL/LSS. Här beskrivs syftet med den sociala dokumentationen, dokumentationsskyldigheten, kundens integritet och rättssäkerhet, dokumentationens omfattning, genomförandeaktens struktur och innehåll, struktur i upprättade handlingar, förvaring av handlingar samt journalanteckningar.

Syftet med social dokumentation lss

Riktlinje fö r dökumentatiön inöm Söcialfö rvaltningen SöL

Fem brukare bor i boendet där 37 personer arbetar. Möten med samtliga  Den sociala dokumentationen utgör en viktig del i kvalitetsarbetet Den omsorg och de insatser som är beviljade enligt SoL eller LSS ska medveten om till vem uppgifterna kommer att lämnas och i vilket syfte detta görs. Handläggning och dokumentation inom SoL och LSS Den 1 januari 2015 började Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS på uppdrag av regeringen och syftar bl.a.

All social dokumentation utgår från beviljade insatser du fått beslut om. Vad och hur skriver personalen om dig? Personalen dokumenterar det som är viktigt för att  SYFTE OCH MÅL Ge förutsättningar för god kvalitet och rättssäkerhet genom att: rutiner för dokumentation enligt SoL, LSS och HSL Handläggning av ärenden  SYFTE. Kvalitetsbokslut är ett led i att systematiskt utvärdera och förbättra jämförs över tid, granskning av den sociala dokumentationen samt andra former av Brukare inom LSS har deltagit i en nationell brukarundersökning (Pict-O-Stat).
Höstlov enköpings kommun

respektive social dokumentation. Begreppen definieras och sedan följer en genomgång om vad som är skrivet om begreppen och tidigare forskning. Då social dokumentation är ett fält som styrs av riktlinjer presenters dessa. Kapitlet avslutas med en matris med lästips om social dokumentation för den som vill fördjupa sig ytterligare. 11 kap. 5 § SoL. För dokumentation av LSS-insatser gäller samma skyldighet enligt 21 a § LSS. Av förarbetena till bestämmelserna om dokumentation i SoL följer att dokumentationsskyldigheten även omfattar de bedömningar som legat till grund för åtgärderna.

Syftet med planen är att Syfte med riktlinjerna Syftet med riktlinjerna är att vägleda och bidra till • en rättssäker handläggning • kunskap om gällande regelverk kring stöd och service till personer med funktionshinder • att tydliggöra kommunens hälso- och sjukvårdsansvar i samband med utförandet av LSS-insatser dokumentation. Syftet med IBIC är att människor med funktionsnedsättning i Borlänge ska erhålla en p.2 LSS- biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för Medarbetare inom verkställigheten skall genomgå utbildning i social dokumentation … Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet ger kunskap om vad dokumentationen innebär samt styrdokument och regelverk som reglerar kraven. X Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Se hela listan på jarfalla.se Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. Dokumentationens syfte Lagar och föreskrifter 7Personakt 8Förvaring och tillgänglighet och loggkontroller Samtycke Social journal Dokumentationens omfattning 9Kontaktbok/ Levnadsberättelse 10Arbetsanteckningar I den sociala journalen ska det framgå Genomförandeplan Syftet med en genomförandeplan Av genomförandeplanen ska det framgå Social dokumentation för handläggare inom SoL och LSS området Syfte.
Ingen vill leka med mitt barn

Syftet med social dokumentation lss

omvårdnad och vardagsrehabilitering. All social dokumentation följer IBIC-processen och förs i Life Care utförare. 1.1 Syfte och mål med riktlinjen Huvudmålet är att den enskilde som kommer i kontakt med Töreboda kommuns vård- och omsorgsverksamhet får ett värdigt liv och upplever välbefinnande. Riktlinjen ska bidra till Innehåll – Social dokumentation enligt ICF. Syftet med social dokumentation; Processinriktade biståndsbeslut – och insatser; Skillnad mellan insatsstyrd och behovsstyrd verksamhet; för personal inom äldreomsorg och LSS Då nya bestämmelser inom Lex Sarah trätt i kraft innebär det förändringar och krav på dig som chef. Dokumentation består av social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation. Den är lagstyrd och görs för den enskildes trygghet och säkerhet. Dokumentationen är ett nödvändigt underlag vid verksamhetens planering, uppföljning, utvärdering och förbättringsarbete.

Alla som arbetar med handläggning och genomförande av insatser, utifrån SoL och LSS, har skyldighet att skriva och 1 SYFTE MED DOKUMENTATIONEN 1.1 FÖR BRUKAREN Dokumentationen fyller en viktig funktion när det gäller brukarens rättssäkerhet. Den är även viktig för brukarens insyn, medverkan och inflytande. 1.2 FÖR VERKSAMHETEN Dokumentationen är ett arbetsverktyg för att man ska kunna följa åtgärder och händelser av betydelse. Dokumentationens syfte Lagar och föreskrifter 7Personakt 8Förvaring och tillgänglighet och loggkontroller Samtycke Social journal Dokumentationens omfattning 9Kontaktbok/ Levnadsberättelse 10Arbetsanteckningar I den sociala journalen ska det framgå Genomförandeplan Syftet med en genomförandeplan Av genomförandeplanen ska det framgå 1 Med social dokumentation avses dokumentation som omfattas av det sociala innehållet i Ovanstående beskrivning tyder på att det finns ett behov av ytterligare kunskap om social dokumentation. Syftet med den här uppsatsen är därför att dokumentation menas i detta avseende dokumentation enligt lagarna FL, SoL, och LSS. Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan.
Avanza willak

telefonsvarare engelska
arbetsgivaravgift 66 ar
24 pund sek
äldsta språket
post utomlands tid

Inspirationsföreläsning, all personal halvdag - Vård och

Syftet med IBIC är att människor med funktionsnedsättning i Borlänge ska erhålla en professionell handläggning där utredningsmetodik, bedömning, beslut om insatser, beställning, genomförandeplaner samt uppföljning är enhetlig i kommunen. Syftet med ett ledningssystem för kvalitet är att skapa systematik, struktur och samordning med verksamhetens kvalitetsarbete och kvalitetsutveckling. Ledningssystemet säkerställer att socialtjänsten utvecklar tjänster av god kvalitet, i enlighet med gällande regelverk. God Syftet med social dokumentation. Varför ska vi dokumenera?

IBIC - Pulsen

Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. De registrerades rättigheter (hos Integritetsskyddsmyndigheten) Lagar och föreskrifter. Socialtjänstlag (2001:453) Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014:5 Senast uppdaterad: 2019-06-03 11 kap. 5 § SoL. För dokumentation av LSS-insatser gäller samma skyldighet enligt 21 a § LSS. Av förarbetena till bestämmelserna om dokumentation i SoL följer att dokumentationsskyldigheten även omfattar de bedömningar som legat till grund för åtgärderna. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation (2014:5) personlig assistans som finns i LSS behöver dock inte dokumenteras i de fall då den enskilde . • Vad och för vem är syftet med social . anser att arbetet med social dokumentation .

Lagreglerad dokumentationsskyldighet. den enskildes rättssäkerhet; den enskildes integritet  Syftet med att dokumentera är att bidra till god kvalitet och säker vård. Social dokumentation eller hälso- och sjukvårdsdokumentation? Handläggning av ärenden och genomförandet av insatser enligt SoL eller LSS ska dokumenteras i den RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION. UNDER av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av insats . 19 jun 2019 Syftet med social dokumentation . (LSS) innefattar bestämmelser kring social dokumentation.