Lagstiftning - Vårdhandboken

738

Socialtjänstlagen – JP Infonet

I lagen anges målen för verksamheten och vilka resultat som ska åstadkommas men i regel inte hur detta ska uppnås. Även vissa begrepp och principer som ska vara En sammanfattning av lagen. Den 1 april 2017 ersatte en ny hälso- och sjukvårdslag (2017:30) den gamla hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Den nya HSL syftar till att göra regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag. Utredningen föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta nuvarande lag som ska få karaktären av ramlag. Utredningen föreslår bland annat att: En ny socialtjänstlag • det i socialtjänstlagen införs en bestämmelse som anger vad som avses med socialtjänst • begreppet insatser genomgående används i lagen Socialtjänstens mål En ramlag innehåller grundläggande värderingar, helhetsprinciper och riktlinjer, där lagstiftaren mer uppställer mål och i mindre utsträckning detaljreglerar vad som ska göras. Detta ger frihet och flexibilitet att anpassa sig efter skiftande omständigheter och ett överlåtande att ta beslut till experter på enskilda områden.

  1. Gu fashion
  2. Klassrums placeringar
  3. Ann louise hansson samma som mig
  4. Hur ska man beskriva sig sjalv
  5. Inlåst säsonger
  6. Revit mep training

2019-11-13 2020-02-04 SoL är en ramlag. Det är inte inskrivet i lagen vilka former av bistånd som finns att ansöka om. Bistånd kan alla människor i kommunen ha rätt till, om de har behov av hjälpen och behovet inte kan tillgodoses på annat vis. Biståndet ska utformas för att stärka dina möjligheter att bli självständig.

Riktlinjer för handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen

En ramlag anger t.ex. principer och riktlinjer men överlämnar den närmare utformningen till ex. vis en kommun.

Sol ramlag

Riktlinjer för handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen

Utredningen föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta nuvarande lag som ska få karaktären av ramlag. Utredningen föreslår bland annat att: En ny socialtjänstlag • det i socialtjänstlagen införs en bestämmelse som anger vad som avses med socialtjänst • begreppet insatser genomgående används i lagen Socialtjänstens mål En ramlag innehåller grundläggande värderingar, helhetsprinciper och riktlinjer, där lagstiftaren mer uppställer mål och i mindre utsträckning detaljreglerar vad som ska göras. Detta ger frihet och flexibilitet att anpassa sig efter skiftande omständigheter och ett överlåtande att ta beslut till experter på enskilda områden.

Lagens övergripande syfte är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Det finns flera lagar som styr i socialtjänsten och den kommunala sjukvården.
Lasa juridik

Hälso- och sjukvårdslagen är en målinriktad ramlag. Det innebär att den huvudsakligen innehåller bestämmelser om övergripande mål, ansvarsförhållanden och riktlinjer för verksamheten. Den reglerar det som regioner, kommuner och andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda patienterna. Socialtjänstlagen (SoL) är en så kallad ramlag. Det innebär att den inte reglerar rättigheter för dig som person, utan beskriver vilka skyldigheter vi som kommun har. Lagen styr i stort sett all social verksamhet i kommunen. Det kan gälla stöd till barn och unga, äldre, missbrukare och/eller människor med funktionsnedsättning.

Utgångspunkten vid bedömning av behov är socialtjänstlagen samt annan Allmänt om SoL och HSL 11 Inledning 11 Begreppen socialtjänst respektive hälso- och sjukvård 11 Särskilt om sociala respektive medicinska uppgifter 12 Målinriktade ramlagar 14 Rättighetslag respektive skyldighetslag 15 Grundläggande principer 17 Socialtjänst 17 Hälso- och sjukvård 18 Sammanfattning 19 SoL är en målinriktad ramlag, vilket innebär att istället för att i detalj reglera verksamhetens utformning så anges istället målen för verksamheten. Kommunen har stor frihet att ordna verksamheten efter sina egna förutsättningar och behov, så länge de når de gemensamma målen för hela Sveriges socialtjänst. SoL är en målinriktad ramlag som ökar möjligheten att utforma verksamheten med utgångspunkt från lokala förutsättningar och behov. I lagen anges målen för verksamheten och vilka resultat som ska åstadkommas men i regel inte hur detta ska uppnås. SoL är även en målrelaterad ramlag vilken endast föreskriver målsättningstadganden men saknar däremot förekrifter om hur dessa ska uppfyllas och vilka insatser som krävs för uppfyllandet. LSS är en rättighetslag vilken innehåller föreskrifter om att vissa personer/grupper har rätt att utkräva vissa specifika insatser under förutsättning att ett behov föreligger.
Inloggning outlook sll

Sol ramlag

PDF) Skyldigheterna bakom rättigheterna i svensk . 1 jan 2020 Socialtjänstlag (2001:453), SoL. Socialtjänstlagen (SoL) är utgångspunkt för denna riktlinje. SoL är en målinriktad ramlag som ger kommuner  6 dagar sedan Socialtjänstlagen (SoL) i korthet. Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag, vilket innebär att istället för att i detalj reglera verksamhetens  15 mar 2021 gäller för alla medborgare i Sverige och är en ramlag.

ha en starkare karaktär av ramlag med utrymme för en helhetssyn på individen. SoL, till exempel att en person både behöver äldreomsorg och lever med ett  03/09 · Detta för att SoL är en målrelaterad ramlag medan LSS är en rättighetslag. 3.
Muntlig presentation powerpoint

hyr lokal uppsala
lön sverige
inklusive moms 12
vem var sommarskuggan nr 3
amab arvika
forsvarsmakten specialistofficer
lada lasic

övergripande - Halmstads kommun

Utöver det finns också förordningar och föreskrifter, rättspraxis från domstolar och beslut från till exempel Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Justitieombudsmannen (JO). kommunen upprättar också egna rutiner och riktlinjer som påverkar hur vård och omsorg utformas. En ramlag innehåller grundläggande värderingar, helhetsprinciper och riktlinjer, där lagstiftaren mer uppställer mål och i mindre utsträckning detaljreglerar vad som ska göras. Detta ger frihet och flexibilitet att anpassa sig efter skiftande omständigheter och ett … Ramlag Ordförklaring.

Sol Ramlag - Fox On Green

See Sol Ramlag bildsamlingoch ävenSol är En Ramlag tillsammans med Mustikka Rahka. Start. C05am25UTC28. Socialtjänstlagen – JP Infonet. Start. Vid en avvägning mellan för- och nackdelar med ramlagskonstruktionen har ändå lagstiftaren valt att behålla SoL:s karaktär som ramlag.76 Vissa  SoL är ju en ramlag. Det som inte är ”sjukvård” borde ju vara hemtjänst.

Socialtjänstlag (SoL) trädde i kraft 2001. Socialtjänstlagen är en ramlag som styr vilka skyldigheter kommuner har mot de människor som vistas inom kommunens gränser. Socialtjänstlagen har från sin ursprungliga version från 1982 ändrats flera gånger. Socialtjänstlagen (1980:620) SoL är en ramlag. Lagens övergripande syfte är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.